ร่วมงานกับเรา

บริษัท รุ่งกิจ เรียลเอสเตท จำกัด ธุรกิจประเภทค้าอสังหาริมทรัพย์ กำลังมองหาบุคลากรอันมีคุณภาพเช่นคุณมาร่วมทีม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

รายละเอียดงาน

 • ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข
 • ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ
 • ดำเนินการจัดซื้อ
 • ส่งเอกสารการจ่ายเงินให้ฝ่ายบัญชี
 • ติดตามผลการส่งมอบวัตถุดิบ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้น ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

รายละเอียดงาน

 • หาข้อมูลลูกค้าใหม่
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า จัดทำข้อมูลลูกค้า
 • จัดทำข้อมูลลูกค้า
 • ประเมินศักยภาพลูกค้า
 • เสนอขายสินค้า
 • เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย
 • จัดทำตารางการเยี่ยมชมโครงการประจำสัปดาห์-เดือน
 • เยี่ยมลูกค้า-โทรสอบถามลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชม
 • เสนอขายสินค้า
 • ติดตามการส่งมอบบ้านให้ลูกค้า

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีด้านการตลาด / ขาย / บริการธุรกิจ
 • หากมีประสบการณ์ขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • กำหนดแนวคิดในการทำสื่อ/VDO โฆษณา
 • ติดต่อประสานงานกับเอเย่นซีโฆษณา
 • ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของสื่อ/VDOโฆษณา
 • ดำเนินการผลิตสื่อบางชนิดเอง
 • คัดเลือกช่องทางการสื่อสาร
 • ติดต่อประสานงานกับสื่อ
 • ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ดำเนินการสำรวจผลการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกในการให้ข่าวแก่สื่อมวลชน
 • สรุปผลการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • จัดทำสรุปข้อมูล เพื่อปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีการตลาด
 • มีประสบการณ์ในการทำสื่อออนไลน์ทางด้านงานขายและงานบริการ อย่างน้อย 1  ปี

รายละเอียดงาน

 • แก้ไขข้อบกพร่องของบ้านหลังการส่งมอบ
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแจ้าของบ้าน
 • ดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลาง

คุณสมบัติ

 • ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ขึ้นไป ด้านการก่อสร้าง

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมการออกแบบเครื่องจักร
 • ตรวจสอบแบบเครื่องจักร
 • ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร
 • ควบคุมการทดสอบการทำงานของเครื่องจักรหลังการติดตั้ง
 • ประสานงานการติดตั้งเครื่องจักร
 • ควบคุมการดำเนินงานโครงการ
 • ควบคุมผู้ให้บริการภายนอก
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมและตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่าย
 • แก้ไขปัญหาในระหว่างการดำเนินโครงการ
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ
 • ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ
 • บริหารบุคลากร
 • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
 • เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีวิศกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า หรือ เครืองกล หรือ โยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • ประสบการณ์การทำงานด้านงานโครงการหรืองานติดตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

รายละเอียดงาน

 • โต้ตอบจดหมายกับบุคคล / หน่วยงานภายนอก
 • จัดทำบันทึกภายใน
 • จัดทำประกาศของบริษัท
 • จัดทำทะเบียนจดหมายเข้า ออก
 • ออกเลขที่อ้างอิงของจดหมายในนามของสำนักงานกรรมการผู้จัดการ
 • นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • ติดต่อประสานงานเรื่องสถานที่และเวลา
 • ทำบันทึกแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมรายละเอียดการประชุม
 • บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
 • รับงานจากผู้บังคับบัญชา
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก
 • อำนวยความสะดวกระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • รับโทรศัพท์
 • จัดแฟ้มเอกสาร
 • พิมพ์งาน
 • ค้นหาเอกสาร ทำลายเอกสาร
 • รับ – ส่ง เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การในการทำงาน ด้านเลขานุการไม่น้อยกว่า 3 ปี